Fotograaf Kurt Van der Vekens – Algemene Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. De fotograaf kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen, zonder voorafgaandelijke waarschuwing.

 

Afspraak & annulatie

De boeking van een fotoshoot bij fotograaf Kurt Van der Vekens is pas definitief na het betalen van een voorschot van € 100. Als een fotoshoot meer dan 14 kalenderdagen vóór de afgesproken datum geannuleerd wordt door de opdrachtgever, wordt, binnen de 7 kalenderdagen volgend op de annulatie, door de fotograaf en de opdrachtgever samen een nieuwe datum bepaald. Als de opdrachtgever de fotoshoot alsnog annuleert, geldt het voorschot als annulatiekost. Het betaalde voorschot kan bijgevolg niet teruggevorderd worden.

Indien de afspraak minder dan 14 kalenderdagen vóór de afgesproken datum geannuleerd wordt door de opdrachtgever, geldt het voorschot als annulatiekost. Het betaalde voorschot kan bijgevolg niet teruggevorderd worden.

Indien de opdrachtgever door ziekte of overmacht niet in staat is om de fotoshoot bij te wonen op de afgesproken datum, wordt binnen de 7 kalenderdagen volgend op de oorspronkelijk afgesproken datum, door de fotograaf en de opdrachtgever samen een nieuwe datum bepaald.

Indien de fotograaf door ziekte of overmacht niet in staat is om de fotoshoot te organiseren op de afgesproken datum, wordt er met de opdrachtgever bekeken of de fotoshoot op een andere datum kan plaatsvinden. Als dit absoluut onmogelijk blijkt, wordt de fotoshoot geannuleerd en krijgt de opdrachtgever het betaalde voorschot terug.

In alle voorkomende gevallen engageert fotograaf Kurt Van der Vekens zich om, in onderling overleg, een redelijke en voor beide partijen aanvaardbare oplossing na te streven.

 

Fotosessie

Een fotosessie bij fotograaf Kurt Van der Vekens bestaat uit 2 delen:

  • De fotoshoot (het maken van de foto’s). Voor deze fotoshoot wordt een ‘sessievergoeding’ aangerekend.
  • De presentatie en professionele bewerking van de geselecteerde foto’s + de aanmaak van de te leveren producten (foto’s, albums, muurdecoratie,…)


Betaling

De betaling van de te leveren diensten en producten gebeurt in maximum 3 keer:

  1. Een voorschot van € 100 om de afspraak voor de fotoshoot definitief te maken.
  2. Betaling van het resterende bedrag van de ‘sessievergoeding’ vóór de aanvang van de fotoshoot.
  3. Betaling van de te leveren producten op het moment dat de opdrachtgever de opdracht geeft om bepaalde producten (foto’s, albums, muurdecoratie,…) te leveren.

De opdrachtgever kan er ook voor kiezen om het volledige bedrag in 1 keer (1, 2 & 3, vóór de fotoshoot) of 2 keer (1 & 2 vóór de fotoshoot, 3 op het moment dat de opdrachtgever de opdracht geeft om bepaalde producten te leveren) te betalen.

 

Als de opdrachtgever tijdens de fotopresentatie duidelijk aangeeft helemaal niet tevreden te zijn met de gepresenteerde foto’s, zal de fotograaf, rekening houdend met de opmerkingen van de opdrachtgever, zo snel mogelijk een tweede fotopresentatie organiseren. Indien de opdrachtgever tijdens de tweede presentatie aangeeft nog niet tevreden te zijn, krijgt hij binnen de 14 kalenderdagen 75% van de ‘sessievergoeding’ + eventuele andere betaalde sommen, terugbetaald. Dit aanbod is enkel geldig op het moment van de fotopresentatie.

In alle voorkomende gevallen engageert fotograaf Kurt Van der Vekens zich om, in onderling overleg, een redelijke en voor beide partijen aanvaardbare oplossing na te streven.

 

Auteursrecht

Op alle beelden gemaakt door fotograaf Kurt Van der Vekens is het auteursrecht van toepassing. Dat betekent dat de fotograaf ten allen tijde (tenzij anders en schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever) eigenaar blijft van de door hem gemaakte beelden. Door de betaling van de ‘sessievergoeding’ en de betaling van de te leveren producten, verwerft de klant het gebruiksrecht voor persoonlijk gebruik. Indien de opdrachtgever beelden gemaakt door fotograaf Kurt Van der Vekens wil gebruiken voor commerciële doeleinden, dient hij voorafgaandelijk de fotograaf te contacteren. Er wordt vervolgens een gepaste vergoeding bepaald die de opdrachtgever verschuldigd is aan de fotograaf voor het commercieel gebruik van de beelden. Bij de bepaling van de vergoeding wordt rekening gehouden met de aard van het commercieel gebruik.

 

Foto’s

Uit alle foto’s, gemaakt tijdens de fotosessie, maakt de fotograaf een selectie. De geselecteerde foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Er worden nooit bronbestanden (raw bestanden) bezorgd aan de opdrachtgever.
De geselecteerde foto’s worden minstens 5 jaar bewaard en kunnen gedurende deze periode nabesteld worden door de opdrachtgever.

Alle beelden gemaakt door fotograaf Kurt Van der Vekens kunnen door de fotograaf gebruikt worden voor publicatie op sociale media, op de website(s) van de fotograaf, op allerlei platformen waar foto’s beoordeeld worden en in alle online en offline kanalen die door de fotograaf gebruikt worden om zijn dienst te promoten. Ze kunnen ook gebruikt worden om deel te nemen aan exposities en wedstrijden. Indien de opdrachtgever dit niet wenst, dient hij dat uitdrukkelijk te vermelden vóór de aanvang van de fotoshoot.

 

Prijzen

In het kader van de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen wordt op de vermelde prijzen geen btw aangerekend. Alle vermelde prijzen kunnen op eender welk moment aangepast worden zonder voorafgaandelijke aankondiging. De prijzen op het moment van de afspraak / bestelling zijn steeds van toepassing.

 

Cadeauboxen

De geldigheidsduur van cadeauboxen wordt steeds vermeld op het document dat deel uitmaakt van de cadeaubox. Cadeauboxen kunnen in geen geval ingeruild worden voor geld.

 

Aansprakelijkheid

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt.De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever of van de locaties aangewezen door de opdrachtgever, vóór, tijdens of ná de fotosessie.

 

Klachten

Alle klachten met betrekking tot de levering en/of de prestatie van diensten dienen binnen de 7 kalenderdagen na ontvanst van de bestelde producten schriftelijk geformuleerd en per e-mail verstuurd te worden naar kurt@kurtvandervekens.be.

 

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing van deze voorwaarden, zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.